MČ P9 hledá zpracovatele projektové dokumentace Základní školy U Elektry

Rada městské části Praha 9 schválila dne 11.09.2018 vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem “Základní škola U Elektry – projektová dokumentace”. Součástí zakázky je i zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno 20.12.2017.

Součástí je projekt dopravního značení ze kterého je patrné i řešení dopravy:
Celý příspěvek

Poškození plotu vandalem

Náš plot u cyklostezky byl poškozen neznámým vandalem. Prosíme, všímejte si svého okolí a osob, které se v naší ulici pohybují. Případná podezření ohlašte ihned na Policii České republiky.

Děkujeme!

Polyfunkční soubor Tesla Hloubětín

Záměr představuje výstavbu 18 bytových domů doplněných o obchodní prostory v přízemích objektů. V suterénech jsou umístěny hromadné garáže, sklepní kóje a technické místnosti.

V rámci záměru budou odstraněny současné průmyslové budovy v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a bude vystavěn nový areál. Bytové jednotky jsou ve velikosti od 1+KK do 4+KK, část jednotek bude vedena jako ateliéry. Celková podlažní plocha bytů a ateliérů je 114 958 m2. Celková podlažní plocha nebytových a obchodních prostor je 5 177 m2. Počet pracovníků a zákazníků v nebytových prostorách a hostů v restauračních zařízeních se uvažuje cca 200.

V podzemních garážích jednotlivých objektů a na povrchových parkovištích jsou navržena parkovací stání pro potřeby vlastního areálu. Celkový počet stání činí 1722 parkovacích stání, z toho 1529 stání v garážích a 193 stání na terénu.

Vytápění areálu bude realizováno napojením na horkovod.

Situace záměru [pdf]

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1082

Shromáždění vlastníků dne 13.11.2018

Datum konání: 13.11.2018
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Budova Hospodářské komory ČR
2. patro – konferenční sál LABE
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
Program schůze: Pozvánka (PDF)
Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání (poslední aktualizace: 5.11.2018)

Vážení vlastnící bytů v Rezidenci nad Rokytkou,

apelujeme a žádáme Vás o Vaši účast na tomto shromáždění vlastníků. Vzhledem k nutnosti schválení velmi důležitých věcí jako je schválení účetních závěrek, je Vaše účast zcela nutná. Neplýtvejme našimi výdaji na pronájem sálu a přítomnost notáře, které by v případě malé účasti opět byly zaplaceny zbytečně.

Pokud se nebudete zjakéhokoliv důvodu moci osobně zúčastnit, prosím zmocněte prostřednictvím příložené plné moci jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu z výboru či kontrolní komise) které důvěřujete, a která se schůze zúčastní jako Váš zástupce. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Její vzor je zde přiložen.

Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka a to i pro případ společného jmění manželů. Tedy i pro případ, kdy se schůze zúčastní pouze jeden z vlastníků, je potřeba mít od druhého sebou plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku.

Zváni jsou samozřejmě i vlastníci, kteří nebudou ke dni konání shromáždění zapsáni v katastru nemovitostí, případně dlouhodobí nájemníci v Rezidenci nad Rokytkou v těchto případech ale bez práva hlasovat.

V Praze dne 11. 10. 2018
Výbor SVJ

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 hodiny zdarma)

Cyklo Rokytka – vodní prostup

V současné době probíhá soutěž na zhotovitele stavby Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8 a 9, č. akce 2950110, která má umožnit bezkolizní a přímé propojení stávající cyklostezky pod Čuprovou ulicí, které doteď bylo možné pouze podchodem s rampami, kde se cyklisté museli otočit ve stísněných podmínkách o 180 stupňů.

Navržené stavební úpravy řeší provedení cyklotrasy v prostoru pod mostem Čuprova a vedení stezky pro cyklisty po levé straně koryta potoka po směru toku. Dojde
k úpravě koryta potoka pod mostem snížením oboustranných berm a svahů koryta nad úroveň hladiny vody trvale zaplaveného koryta.

Investorem akce je Magistrát hlavního města Prahy

Zdroj: www.tsk-praha.cz – veřejná zakázka č. P18V00000047

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 13.11.2018

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 13.11.2018 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2017
 3. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 5. Hlavní události roku 2017
 6. Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
 7. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín výměn
 8. Debata
  • Bezpečnost budov a chování obyvatel
  • Okolní výstavba
  • Loxia – BTS

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do středy 10.10.2018, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

I v případě, že na základě podnětů nebude program doplněn o další body, zaslání podnětů umožní výboru lépe se připravit na jejich případné projednání v rámci závěrečného bodu programu (Debata).

Děkujeme,
Výbor SVJ

Postaví se další Harfa v ulici U Elektry?

Na zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 9 dne 25. 9. 2018 se budou projednávat tři návrhy změn územního plánu v katastrálním území Hloubětín, které jsou v sousedství Rezidence nad Rokytkou.

Všechn tři návrhy se týkají změny z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na funkční plochu OV (všeobecně obytné).

Největším rizikem navržených změn je tzv. KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, kdy koeficient podlažních ploch (KPP) je na všech územích dotčených změnou vyšší než je to u existující okolní zástavby. Např. Rezidence nad Rokytkou má koeficient podlažních ploch hodnotu F, ale změna v „Lokalitě Elektra“ má hodnotu H. Platí, že čím vyšší koficient, tím větší možnost zástavby1). S tímto koeficientem by zde byla možná zástavba stejným objemem jako je ta na Harfě (developer FINEP).

V usnesení ani přílohách není zmíňeno, kdo o změny žádá. Dá se předpokládat, že to budou vlastníci pozemků, což jsou primárně FINEP Hloubětín 61 a.s. (jehož jediným akcionářem je FINEP HOLDING, SE) a EUROGIRO FINANCE CZ, s.r.o. (jehož jediným společníkem je PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC, FINEP HARFA FUND). Obě firmy jsou propojeny přes Štěpána Havlase.

S jednotlivými změnami již souhlasila Rada městské části Praha 9, teď se uvedené změny budou projednávat na Zastupitelstvu Prahy 9. To neznamená, že změny nabydou účinnosti hned – územní plán je primárně v kompetenci Magistrátu hl. města, ale městské části můžou navrhovat jeho změny.

Níže uvádím přehled změn, které se budou na zářijovém zastupitelstvu projednávat: Celý příspěvek

Grilování selete nad Rokytkou

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci „Grilování selete nad Rokytkou“, která se bude konat v sobotu 8.9.2018 od 15:00 hod v ulici Sousedíkova, na louce proti vjezdu do garáží (sele bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod).

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Přijďte si popovídat se svými sousedy a kamarády. Pro menší strávníky bude před grilovaným seletem připraveno několik grilovaný kuřat. K pití bude opět připraven soudek piva. Další alkoholické i nealkoholické nápoje můžete v případě zájmu přinést sami a podělit se se svými sousedy. Velice se také těšíme na další dobroty (sladkosti, ovoce, …), o které se s námi budete chtít podělit. Příspěvek na občerstvení a pivo je dobrovolný.