Shromáždění vlastníků 6.11.2019

Datum konání: 6.11.2019
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory)
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
2. PATRO – konferenční sál LABE
Program schůze:
 1. Přivítání přítomných.
 2. Hlavní události roku 2018.
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018.
 6. Plán investic.
 7. Možnost výstavby BTS na střeše budovy domu 4.
 8. Doplnění čipového systému u kovových dveří do společných garáží.
 9. Debata/různé:
  • hlavní události roku 2019,
  • reklamace společných prostor,
  • údržba zeleně,
  • informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy,
  • Informace o výstavbě v okolí RnR.

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství (www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.

Dokumenty: Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání – poslední aktualizace 9.10.2019

Vážení vlastníci bytů v Rezidenci nad Rokytkou,

velmi si ceníme Vaší důvěry ve výbor SVJ a chceme, aby vedení společenství nadále fungovalo co nejlépe. Musíme však konstatoval, že minulá účast na shromáždění byla nižší než 50%, a tedy shromáždění nebylo usnášeníschopné. Pořádání shromáždění vlastníků je finančně i časově náročné. Žádáme Vás proto o účast na nacházejícím shromáždění. Prosíme, pokud se nebudete z jakéhokoliv důvodu moci osobně zúčastnit, zmocněte prostřednictvím přiložené plné moci jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu z výboru či kontrolní komise), ve kterou máte důvěru. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka, a to i pro případ společného jmění manželů. Plná moc je nutná i v případě, kdy se schůze bude účastnit pouze jeden ze spoluvlastníků, je zapotřebí mít od druhého spoluvlastníka plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 1. 10. 2019
Výbor SVJ

Poloha budovy, kde se uskuteční Shromáždění vlastníků:

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na Břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 hodiny zdarma)

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 6.11.2019

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 6.11.2019 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program je uveden níže v textu.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Hlavní události roku 2018
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017, 2018
 6. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín výměny, výměník PT
 7. Možnost výstavby BT na střeše budovy domu 4 (informace, hlasování)
 8. Debata / různé
  • Bezpečnost budov a chování obyvatel
  • Okolní výstavba (Inspirace na Rokytkou, ZŠ, Nová Elektra I)
  • Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
  • Reklamace – fasáda, vsak
  • Údržba zeleně (předzahrádky, balkóny)

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do úterý 24. 9. 2019, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

I v případě, že na základě podnětů nebude program doplněn o další body, zaslání podnětů umožní výboru lépe se připravit na jejich případné projednání v rámci závěrečného bodu programu (Debata).

Děkujeme

Výbor SVJ

Sousedská grilovačka v ul. Sousedíkova

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci

„Sousedská grilovačka v ul. Sousedíkova“,

která se bude konat v sobotu 14.9.2019 od 15:00 v ulici Sousedíkova na louce proti vjezdu do garáží.

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Důležité informace k akci

 • Na místě bude k dispozici krůtí a vepřové maso, kuřata, špekáčky, okurky, pečivo, točené pivo, jednorázové nádobí a kelímky.
 • S sebou si můžete přinést nealko nebo jiné alkoholické nápoje. Uvítáme sladké zákusky, o které se chcete se sousedy podělit.
 • Akci pořádají a financují členové výboru z vlastních prostředků, budeme rádi za jakýkoliv dobrovolný příspěvek. Pokud se podaří vybrat více než na pokrytí nákladů, budou tyto prostředky uschovány pro budoucí zajištění podobné společenské akce.
 • K vašemu komfortu bude zpřístupněna toaleta v místnosti ostrahy.
 • K dispozici budou taktéž popelnice na odpad, žádáme všechny o maximální udržování pořádku v okolí akce, děkujeme.
 • Maso bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod.

Výzva pro majitele vozů, kteří parkují v obytné zóně

Ve vlastním zájmu přeparkujte svá vozidla z obytné zóny. Během konání akce bude využito parkoviště před vjezdem do garáží. Prostor bude ohraničen páskou. V tomto místě se bude grilovat, nosit nábytek apd. a bude zde zvýšený pohyb osob vč. dětí.

Výbor SVJ

Oprava Poděbradské

Technická správa komunikací hl. m. Prahy aktuálně hledá dodavatele zakázky na opravu vozovky a odvodňovacího zařízení ulice Poděbradská ve směru z centra v úseku Čerpadlová – Podkovářská.

Podle přiloženého Dopravně inženýrského opatření to vypadá na vedení objízdné trasy pro automobily opět po zobousměrněné Poděbradské – G.2_DIO_Situace [pdf].

Předpokládaný termín plnění: 8/2019
Doba stavebních prací při plné uzávěre: max. 40 kalendářních dnů

Zdroj: https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/6D59E7DE1EEC15F0C1258417005FACA4?OpenDocument

Zkontrolujte případné úniky vody v revizních šachtách

Vážení vlastníci,

opětovně vyzýváme všechny majitele (zejména ty, kteří kontrolu neprovedli), aby zkontrolovali možné úniky vody v revizních šachtách (jde o problém s regulačním ventilem z 24.4.2019 a zatečení do objektu). Pokud nebudou závady nahlášeny nejpozději do 9.5.2019 na e-adresu správy nebo výboru SVJ bude další řešení a odstraňování škoda na jednotlivých vlastnících.

Vzhledem k tomu, že i po zastavení úniků vody je v revizních šachtách velké množství vody musíme zajistit její vysušení. Žádáme všechny majitele, aby nechávali otevřená revizní dvířka a pomohli tak odstranit vlhkost v šachtě. Zabráníte možnému vzniku plísní a následným škodám.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Porucha regulačního ventilu teplé vody

Vážení vlastníci,

24.4.2019 byla zjištěna porucha regulačního ventilu teplé vody a dodavatelem opravena. Bohužel vzhledem ke zvýšené teplotě a tlaku došlo u několika bytových jednotek k pravděpodobnému popraskání těsnění u vodoměrů teplé vody a průsaku vody do nižších pater budovy. Žádáme Vás o kontrolu revizních šachet s vodoměry (vizuálně i pohmatem-mokrá šachta může být z horního patra) zda u Vás nedochází k úniku vody do šachty. Pokud zjistíte únik vody, kontaktujte do sobotního rána výbor SVJ na emailu: vybor@sousedikova.cz (údržba bude v sobotu na objektu a lehčí opravy je schopna provést ihned) následně na správu: kriz@ikon.cz. V emailu uveďte kontaktní telefon na kterém budete k zastižení. V krajním případě, při výrazném úniku vody, lze kontaktovat havarijní službu-Bytoservis-tel: 605424242 nebo Pražský technický servis-tel: 724332112

Děkuji J. Kříž
Ikon spol. s r.o.

Strojové čištění garáží

Vážení vlastníci,

v termínu 16-17.4. 2019 od 8 do 14 h proběhne strojové čištění garáží.

 • 16.4.2019 – budou čištěny prostory nalevo od gar. vjezdu (objekty 969-971)
 • 17.4.2019 – budou čištěny prostory napravo od gar. vjezdu (objekty 972 a 973)

Žádáme Vás o uvolnění  parkovacích míst nejpozději v 8 hod u obou dnů. Pozdější odjezd znehodnocuje prováděnou práci.

Děkujeme,
IKON spol. s r.o.

Oprava/výměna poškozených předokeních parapetů

Vážení obyvatelé, v následujících měsících bude probíhat oprava / výměna poškozených předokeních parapetů. Již byly nahlášeny některé případy, kdy parapet byl nevhodným pracovním postupem montáže zkorodovaný viz. přiložená fotografie.

Přiklad poškozeného parapetu:

Jakmile se nám ozve více obyvatel, tak oprava bude probíhat najednou.

Touto cestou chceme požádat ostatní obyvatele, kteři mají obdobný problém o nahlášení na emailovou adresu: vybor@sousedikova.cz

Děkujeme
Výbor SVJ

Omezení na Štěrboholské spojce

Termín: 16. 3. 2019 – 4. 8. 2019

Důvodem uzavírky je kompletní rekonstrukce komunikace.

Hlavní práce budou probíhat ve 2 etapách.

V 1. etapě A (16. 3. – 7. 5.) bude opravena pravá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

V rámci toho bude nutné uzavřít rampu z ul. Černokostelecká na Štěrboholskou spojku, což bude generovat objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu.

Ve 2. etapě G (8. 5. – 4. 8.) bude opravena levá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

Žádná další opatření si tato etapa nevyžádá.

Zdroj: https://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/doprava/aktuality-v-doprave-na-uzemi-mc-praha-9/informace-o-uzavirce-sterboholska-spojkaa-prumyslova-csph-mol-sterboholy

Porucha garážových vrat

Bohužel došlo k vážné mechanické poruše garážových vrat, kterou se technikovi dnes nepodařilo odstranit. Je nutná výměna některých dílů, které nejsou standardně skladem. Během pondělí, pokud se podaří zajistit náhradní díly, budou vrata opravena.
Prosíme, nepokoušejte se o jakoukoliv manipulaci s vraty – znefunkčíte závory!!!

Výbor SVJ