V neděli 29.3.2020 proběhne desinfekce společných prostor

Vážení obyvatelé,

vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 jsme se rozhodli pro kompletní desinfekci prostor vestibulů, chodbiček do garáží a prostor výtahů. Prostory budou ošetřeny specializovanou firmou, kdy bude aplikována polymerová desinfekce, která má na površích účinnost až 22 dní. Aplikace proběhne v neděli 29.3.2020 od 10:00 do 12:00 hod. Odhad doby aplikace v jednom domě je cca 40 minut (20 minut vlastní aplikace a 20 minut zaschnutí).

HMG aplikace v jednotlivých domech je následující:

 • dům 969/1 – 10:00 až 10:40
 • dům 970/3 – 10:20 až 11:00
 • dům 971/5 – 10:40 až 11:20
 • dům 972/7 – 11:00 až 11:40
 • dům 973/9 – 11:20 až 12:00

Po tuto dobu není možný pohyb osob v ošetřovaném prostoru, nebude možné zde projít. Prosím naplánujte si tedy dle těchto časů své aktivity pro tento den. Toto omezení je nutné z důvodu dodržení technologie aplikace a zaschnutí na površích tak, aby bylo dosaženo maximální délky účinnosti desinfekce. Členové výboru budou v době aplikace v prostorách přítomni a budou případné procházející osoby informovat o průběhu práce.

Po ošetření povrchů již není nutná individuální desinfekce povrchů Vašimi prostředky a tato desinfekce naopak může ošetřené povrchy znehodnotit.

Prosíme, od neděle již neaplikujte na povrchy vlastní desinfekční prostředky!

Do vestibulů budou umístěny polymerové desinfekce stejného složení s dlouhodobým účinkem, kdy je možné aplikovat na exponované plochy 1x denně.

Více o této metodě desinfekce se můžete dozvědět na stránkách výrobce https://www.h2o-cool.cz/disiclean-profi/. Prostředek je testován i Dopravním podnikem hl. Města Prahy pro použití v dopravních prostředcích.

Více na následujícím odkazu:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110306-studio-6-ii/obsah/754894-dezinfekce-tramvaji-kvuli-koronaviru

Děkujeme!
Výbor SVJ

Shromáždění vlastníků 6.11.2019

Datum konání: 6.11.2019
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory)
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
2. PATRO – konferenční sál LABE
Program schůze:
 1. Přivítání přítomných.
 2. Hlavní události roku 2018.
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018.
 6. Plán investic.
 7. Možnost výstavby BTS na střeše budovy domu 4.
 8. Doplnění čipového systému u kovových dveří do společných garáží.
 9. Debata/různé:
  • hlavní události roku 2019,
  • reklamace společných prostor,
  • údržba zeleně,
  • informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy,
  • Informace o výstavbě v okolí RnR.

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství (www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.

Dokumenty: Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání – poslední aktualizace 9.10.2019

Celý příspěvek

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 6.11.2019

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 6.11.2019 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program je uveden níže v textu. Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků dne 13.11.2018

Datum konání: 13.11.2018
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Budova Hospodářské komory ČR
2. patro – konferenční sál LABE
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
Program schůze: Pozvánka (PDF)
Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání (poslední aktualizace: 5.11.2018)

Vážení vlastnící bytů v Rezidenci nad Rokytkou,

apelujeme a žádáme Vás o Vaši účast na tomto shromáždění vlastníků. Vzhledem k nutnosti schválení velmi důležitých věcí jako je schválení účetních závěrek, je Vaše účast zcela nutná. Neplýtvejme našimi výdaji na pronájem sálu a přítomnost notáře, které by v případě malé účasti opět byly zaplaceny zbytečně.

Pokud se nebudete zjakéhokoliv důvodu moci osobně zúčastnit, prosím zmocněte prostřednictvím příložené plné moci jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu z výboru či kontrolní komise) které důvěřujete, a která se schůze zúčastní jako Váš zástupce. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Její vzor je zde přiložen.

Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka a to i pro případ společného jmění manželů. Tedy i pro případ, kdy se schůze zúčastní pouze jeden z vlastníků, je potřeba mít od druhého sebou plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku.

Zváni jsou samozřejmě i vlastníci, kteří nebudou ke dni konání shromáždění zapsáni v katastru nemovitostí, případně dlouhodobí nájemníci v Rezidenci nad Rokytkou v těchto případech ale bez práva hlasovat.

V Praze dne 11. 10. 2018
Výbor SVJ

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 hodiny zdarma)

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 13.11.2018

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 13.11.2018 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2017
 3. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 5. Hlavní události roku 2017
 6. Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
 7. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín výměn
 8. Debata
  • Bezpečnost budov a chování obyvatel
  • Okolní výstavba
  • Loxia – BTS

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do středy 10.10.2018, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

I v případě, že na základě podnětů nebude program doplněn o další body, zaslání podnětů umožní výboru lépe se připravit na jejich případné projednání v rámci závěrečného bodu programu (Debata).

Děkujeme,
Výbor SVJ

Informace o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9

Vážení obyvatelé,

chtěli bychom Vás informovat o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9, ke které došlo ve čtvrtek 22. 2. 2018. Při jízdě pracovníka, který prováděl opravu reklamované dlažby na chodbách, výtahem ze 7 patra dolů došlo k zachycení kabiny výtahu o vychýlenou konstrukci vnějších dveří výtahu. Došlo k uvíznutí tohoto pracovníka, který musel být vyproštěn přivolaným technikem, a došlo k poškození konstrukce dveří výtahu a kabiny výtahu.

Ve středu 28. 2. jsme za účasti soudního znalce, kterého jme pro zastupování SVJ najali, uskutečnili prohlídku místa havárie výtahu. Prohlídky se zúčastnili i zástupci stavební společnosti BAK a technik společnosti Schindler. Byla jednoznačně identifikována příčina vzniku havárie, kdy nebyl dodržen technologický postup při montáži výtahu. Ocelové kotvy, kterými měla být pevně uchycena konstrukce dveří k výtahové šachtě, byly instalovány zcela nevhodně do konstrukce podlahy tak, že byly umístěny ve vrstvě tvrzeného polystyrenu.

Zástupce společnosti BAK na místě převzal za toto zodpovědnost a přislíbil opravu výtahu na náklady BAK. Zároveň přislíbil prohlídku všech výtahu v našich objektech, aby se vyloučila stejná vada u některého z dalších pater či výtahů.

Dnes nás však společnost BAK informovala, že se jednalo o skrytou vadu a vzhledem k uplynutí záruky nenese za toto odpovědnost a nebude se podílet na řešení vzniklé situace.

Jelikož necítíme jakoukoli zodpovědnost za nastalou situaci a naopak se cítíme situací poškozeni, nezbývá nám nic jiného, než se v této situaci bránit soudní cestou.

Společnosti Schindler jsem do odvolání udělil zákaz vstupu do prostor našeho SVJ. Rovněž jsem zakázal jakoukoli manipulaci s výtahem bez vědomí a bez účasti zástupců výboru SVJ.

Prosím tedy o trpělivost při opravě tohoto výtahu, která bude trvat zřejmě několik týdnů.

Za výbor SVJ

Lubomír Tříska

Přerušení dodávky vody 25.10.2017

Dne 25. 10. 2017 od 08:00 hod. do 23:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 9 – Hloubětín, Vysočany.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Jana Přibíka; K náhonu; Kolmá; Mezitraťová 137/46; Modrého; Na výběžku; Nademlejnská; Nepelova; Pod Harfou 938, 943, 966, 981, 994, 995, parc. č. 1840/5; Poděbradská lichá č.o. od 221/3 do 786/65a, sudá č.o. od 508/12 do 900/64, parcelní čísla: 20/5, 1723/6, 1813/17, 2107/2; Podkovářská; Sousedíkova; U Elektry; V Předním Hloubětíně; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.

Odstávka vody Sousedíkova [PDF]

Shromáždění vlastníků dne 17.05.2017

Datum konání: 17.05.2017
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27
(dříve budova Hospodářské komory)
2. patro – konferenční sál LABE
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
Program schůze: Pozvánka + plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání (poslední aktualizace: 15.05.2017)

Celý příspěvek